Dziś jest poniedziałek, 24 czerwca 2024 . Od początku roku upłynęło: 175 dni.

Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Blog Matematyczny  |    BIP   |    GIGANT    |    Cyfrowa Szkoła 

Hasło dla Ciebie: "Wszystkie sprawy szlag trafia jednocześnie."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja do SP3
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty
Zajęcia pozalekcyjneGimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego – PODSUMOWANIE


/z wystąpienia dyrektora Gimnazjum na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 klas trzecich/

31 sierpnia 2017 r. zamyka 18. letni okres funkcjonowania w polskim systemie edukacji gimnazjów jako szkół realizujących III etap edukacyjny systemu oświaty. Warto wobec tego podsumować ten okres w naszym Gimnazjum, które ukończyło blisko 4 500 absolwentów, a przede wszystkim podziękować wszystkim pracownikom i partnerom szkoły, rodzicom i absolwentom, sojusznikom i darczyńcom oraz sympatykom szkoły.

Naszą misją przez te lata było kształcenie i wychowanie uczniów oparte na solidaryzmie i kooperacji oraz wyposażenie w wiedzę i uniwersalne kompetencje na najwyższym poziomie, aby stali się aktywnymi, twórczymi i wrażliwymi członkami globalnego społeczeństwa w zróżnicowanym kulturowo świecie oraz jak najlepiej, wykorzystując własny potencjał, potrafili łatwo dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Tej idei podporządkowaliśmy wszystkie nasze codzienne działania, naszą pracę i nauczycielską aktywność.

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu rozpoczęło działalność 2 września 1999 r. i uczęszczali do niego absolwenci szkół podstawowych z Nowego Tomyśla, a także byli dowożeni z przyległych miejscowości: Jastrzębska, Wytomyśla oraz Paproci, Przyłęku, Sękowa i Glinna. W dniu 30 maja 2005 roku Szkoła otrzymała sztandar i przyjęła imię założyciela Nowego Tomyśla, syna Teofili z Działyńskich – kórnickiej Białej Damy, FELIKSA SZOŁDRSKIEGO.

W roku zakończenia działalności szkoły 2016/2017 zatrudnionych było 69 nauczycieli, którzy prowadzili pracę dydaktyczną i wychowawczą z 662 uczniami w 26 oddziałach, w tym oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 36 pracowników administracji i obsługi. Poza oddziałami z ramowym planem nauczania określonym przez MEN, dla uczniów utalentowanych językowo prowadzone były oddziały z dodatkowym modułem zajęć: „Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych w języku angielskim”. Pasjonaci informatyki znajdowali szansę rozwijania swoich zainteresowań w oddziałach z modułem zajęć „Adepci kodowania i programowania”, a uczniowie zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi realizowali się w oddziale z modułem „Laboratorium biologiczno-chemiczne”, natomiast uczniowie utalentowani ruchowo mogli doskonalić swoje umiejętności w powołanym w naszym Gimnazjum oddziale klasy sportowej Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego PZPS w Warszawie. Powołanie oddziałów z dodatkowymi obowiązkowymi modułami zajęć stanowiło naszą odpowiedź na licznie artykułowane oczekiwania rodziców, by naukę w gimnazjum poszerzyć o zajęcia dla uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach i większych niż przeciętne możliwościach. Temu też służyła zróżnicowana oferta drugiego, obowiązkowego języka obcego, w której uczniowie, obok języka angielskiego, mogli wybierać jeden z trzech języków: francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego.

Szkoła posiadała 32 pomieszczenia do nauki, świetlicę, stołówkę, kompleks obiektów sportowych: halę, salę gimnastyczną, siłownię i sale korekcyjne oraz tereny rekreacyjno-sportowe. Była dobrze i nowocześnie wyposażona w 3 pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, multimedialne pracownie językowe i laboratoria przedmiotowe, samodzielne stanowiska dla nauczycieli, umożliwiające opracowanie własnych materiałów niezależnie od pracowni. Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych szeroko wykorzystywali tablice interaktywne, tablety i laptopy, co umożliwiał zarówno zgromadzony sprzęt, jak i nowoczesna sieć bezprzewodowa „Meru Networks” pokrywająca cały obiekt. Mieliśmy całkowicie skomputeryzowaną administrację szkolną. W Gimnazjalnym Centrum Informacji wykorzystywano komputery do obsługi księgozbioru, wypożyczalni, składu tekstu oraz dostępne były bogate zbiory multimediów. Uczeń miał możliwość uczestnictwa w różnych projektach i działaniach we współpracy z rówieśnikami w kraju i zagranicą. Uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach edukacyjnych, m.in. Connecting Classrooms realizowanym przez British Council wspólnie ze szkołami z Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii i Szkocji oraz „Make a Step Member AIESEC in Poland”, dzięki któremu zajęcia dla uczniów w języku angielskim prowadzili wolontariusze m. in. z Kambodży, Hongkongu, Indonezji, czy Brazylii. Realizowaliśmy projekty edukacyjne w ramach programu „Szkoły z klasą 2.0” CEO w Warszawie oraz „e-Szkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska”. Nasi uczniowie brali udział z powodzeniem w zawodach sportowych „Olimpiad Specjalnych – Polska”. Wykorzystywaliśmy metodę projektu przy realizacji wewnątrzszkolnych i gminnych przedsięwzięć, takich jak „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, konkurs matematyczny „Piramida”, konkurs ortograficzny „Gimnazjalny Talent Ortograficzny”, Europejski Dzień Języków, Święto Patrona – „Urodziny Feliksa” i wiele innych. Nasi uczniowie odnosili znaczące sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, a 46 z nich uzyskało tytuły finalisty lub laureata szczebla wojewódzkiego konkursów dla gimnazjalistów. Czworo uczniów brało udział jako posłowie w sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Z powodzeniem wspieraliśmy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wymagających szczególnej organizacji pracy. Współpracowaliśmy ze szkołami wyższymi i ponadgimnazjalnymi. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia dla naszych uczniów przygotowywane przez Uniwersytet Artystyczny oraz Wydział Chemii UAM w Poznaniu, a także koła akademickie w Zespole Szkół w Opalenicy. Troska o indywidualny rozwój pojedynczego ucznia, wzmacnianie jego talentu i zainteresowań pozwoliło im odnieść indywidualne sukcesy. To właśnie w naszej szkole rozpoczynali swoje kariery np. Sławomir Busch – obecny Mistrz Europy Juniorów w siatkówce, Sandra Rugała – uczestniczka „Idola”, Marta Zaremba /”Bitwa na Głosy”/, Sebastian Winkler – artysta plastyk, absolwentami szkoły są też Mateusz Kościukiewicz – aktor, laureat Nagrody im. Z. Cybulskiego, czy Elizabeth Oros – modelka podbijająca wybiegi Paryża i Cann i wielu, wielu innych kontynuujących swoją edukację i zdobywający kolejne szczeble wykształcenia i kariery, zarówno w renomowanych szkołach średnich i uczelniach w kraju, jak i zagranicą. Działania te sprawiły, że szkołę wyróżniono tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów” nadawanego przez MEN. Naszym przedsięwzięciom, projektom, zawodom i konkursom towarzyszył ciekawy i bogaty ceremoniał szkolny. „Galeria bez Ścian”, „Internetowy Pasaż Sztuki”, koncerty „Pro Sinfoniki”, „Young Malta Festival”, zespoły taneczne i wokalne, publikacje i wystawy promowały uczniów utalentowanych artystycznie, a Gimnazjalna Liga Sportowa i UKS GIM-TOM kreowała sportowców, którzy trafiali do kadry wojewódzkiej i narodowej. Uzyskane osiągnięcia sportowe pozwoliły dwukrotnie na nadanie Gimnazjum tytułu „Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce” w rywalizacji SZS „Wielkopolska” w Poznaniu i wielokrotne uzyskanie złotego „MOSCAR-a” w rywalizacji powiatowej wśród gimnazjów. Potwierdzeniem interesującej oferty edukacyjnej i nowoczesnych metod nauczania była coroczna obecność bardzo wielu studentów różnych kierunków pedagogicznych, odbywających w naszej szkole swoje praktyki pedagogiczne oraz organizacja konferencji i szkoleń dla nauczycieli z całej Polski. Najbardziej znaczącym przedsięwzięciem tego rodzaju była organizowana już od 13. lat Ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych „KASSK”, w której co roku uczestniczyło ponad 300 nauczycieli z całej Polski i kilkadziesiąt podmiotów oferujących swoje rozwiązania w zakresie informatyki dla edukacji oraz „młodsza” od niej, organizowana od pięciu lat, konferencja „iPad w Edukacji”. Odwiedzali nas ministrowie edukacji i minister sportu, senatorowie i posłowie, w naszym Gimnazjum odbyła się też Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013. Nasi nauczyciele uczestniczyli także w wielu konferencjach i szkoleniach w Europie i na świecie. Właśnie nowe technologie i ich zastosowanie w edukacji były szczególnym wyróżnikiem naszego Gimnazjum.

Gimnazjum łączyła silna i efektywna współpraca z rodzicami, co sprawiało, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu były spójne, a rodzice stali się najlepszymi, autentycznymi i aktywnymi sojusznikami nauczycieli.

Gimnazjum inspirowało i inicjowało przedsięwzięcia i projekty, w których uczeń chciałby sam zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Gimnazjum, stosując nowoczesne metody i techniki nauczania oraz środki dydaktyczne oraz indywidualizując oddziaływania dydaktyczne, zapewniało w ten sposób uczniom skuteczne przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i do kształcenia przez całe życie. Nowe technologie stosowaliśmy powszechnie we wszystkich szkolnych działaniach, uczestnicząc w wielu projektach i stale doskonaląc własne umiejętności. Były one na tyle atrakcyjne i uniwersalne, że pozwoliły zaliczyć naszą placówkę do wąskiego grona ok. 30 szkół na świecie w programie „Partners in Learning” Microsoft potrafiących najlepiej wykorzystywać technologię informacyjną i komunikacyjną w procesie nauczania i nadać nam tym samym bardzo prestiżowy tytuł „Mentor School”. Posiadamy też tytuł „Najbardziej Innowacyjnej Szkoły w Polsce”, certyfikat „Innowacyjnej Organizacji”, „Szkoły Uczącej Się” i wiele innych. Ważnym elementem pracy szkoły była też troska o skuteczne przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom patologicznym, agresji i przemocy w szkole oraz projektowanie działań o charakterze profilaktycznym i prospołecznym. Od lat skutecznie działaliśmy i byliśmy doceniani przez organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Szkoła bez przemocy” i „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Organizowaliśmy działania międzypokoleniowe, spotykając się z seniorami, czy współuczestnicząc w organizacji „Olimpiady dla Seniorów”, za które zostaliśmy wyróżnieni przez Rzecznika Praw Obywatelskich wpisem do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” i złotą Honorową Odznaką PZERiI. Dbaliśmy też o patriotyczne i regionalne wychowanie naszych uczniów, o kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej i narodowej oraz poszanowanie dla historii i tradycji swojego miejsca pochodzenia w duchu demokracji i tolerancji. Zainicjowaliśmy i uczestniczyliśmy w projekcie „Katyń – ocalić od zapomnienia”, czy wspólnie z MiPBP w Nowym Tomyślu - w studium edukacji regionalnej „Akademia nad Szarką”. Przede wszystkim jednak przywróciliśmy pamięć o założycielu naszego miasta Feliksie Szołdrskim, zebraliśmy wiele dokumentów, w tym jedyny o jakim wiemy, autentyczny list Feliksa Szołdrskiego do proboszcza parafii w Kórniku. Z naszej inicjatywy powstał też wirtualny portret naszego Patrona wygenerowany elektronicznie na platformie „Kaskada” przez CI TASK Politechniki Gdańskiej w 2013 r.

Działalność szkoły opiera się zawsze na pracy nauczycieli. Z ogromną wdzięcznością i uznaniem chcę podziękować wicedyrektorom szkoły i wszystkim pracownikom pedagogicznym Gimnazjum, którzy zawsze z odwagą i konsekwentnie podejmowali nowe wyzwania stojące przed placówką. Uczestnictwo w różnych formach kształcenia i doskonalenia, udział w projektach, wymiana doświadczeń, zdolność do współpracy i nieustanne poszukiwanie coraz to bardziej efektywnych i atrakcyjnych dla ucznia metod pracy, stanowiły o sile i pozycji naszego Gimnazjum w środowisku i jego rozpoznawalności na rynku edukacyjnym kraju. To Państwo byliście siłą i największą wartością naszej szkoły. Dziękuję!

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkoły. Pracowaliście Państwo zawsze z oddaniem, wykonując wzorowo swoje obowiązki i dbając o to, by praca dydaktyczna i wychowawcza placówki przebiegała w dobrych warunkach i bez zakłóceń.

Dziękuję Rodzicom i Absolwentom szkoły, którzy tworzyliście zawsze sympatyczny klimat wokół naszego Gimnazjum i promowaliście szkołę w środowisku, dziękuję za sugestie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów szkoły, dziękuję za inspirację i wsparcie, którego nam udzielaliście.

Dziękuję też wszystkim instytucjom i organizacjom, nowotomyskim parafiom, sponsorom, sojusznikom i sympatykom szkoły, na których zawsze mogliśmy liczyć, którzy wspierali nasze działania nie tylko materialnie, ale także swoimi życzliwymi radami, pomocą i doświadczeniem.

Dziękuję naszym lokalnym mediom, które były zawsze obecne podczas najważniejszych wydarzeń w życiu naszej szkoły i z życzliwością je na bieżąco relacjonowały.

Dziękuję bardzo!

Wykaz pracowników pedagogicznych w roku zamykającym działalność Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Wykaz pracowników niepedagogicznych w roku zamykającym działalność Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Poczty Sztandarowe Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
"Złoci Absolwenci" Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Andrzej Wałęsa, 2017-08-05 09:00:12

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>
Dziennik elektroniczny
Gimnazjum w Nowym Tomyślu - nasze filmy

Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Ucząca Się